Merkez Bankası “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri İle Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa”da yer alan bildirim zorunluluğu hakkında duyuru yaptı
Eklenme Tarihi: 05 Temmuz 2021

Merkez Bankası, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa”da yer alan bildirim zorunluluğu hakkında duyuru yaptı.

Merkez Bankası İdare Merkezi’nin duyurusunda, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Finansal
Kiralama (Leasing), Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin
Yasa’nın Geçici 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının, “Finansman şirketi olarak faaliyete devam etmek üzere Merkez Bankasına başvuruda bulunmayanlar ile başvurduğu halde Merkez Bankası’ndan izin alamayanlar, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı ay içinde ana sözleşme, tüzük ve adlarında bu Yasaya aykırı olan hususları düzeltmek veya
gönüllü tasfiye için karar almakla yükümlüdürler. Bu kişiler, mevcut işlemleri ile ilgili
bilgileri Merkez Bankasının l belirleyeceği usul ve esaslarda Merkez Bankasına bildirmek zorundadırlar” hükmüne amir olduğu belirtildi ve şunlar aktarıldı:

“Yukarıda anılan Yasa altında düzenlenen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Tebliği”nin Geçici 4’üncü maddesi ise bu raporları, “……. 30 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere, alacaklarını tamamen tahsil edilinceye kadar, her yılın Haziran ve Aralık ayı itibari ile takip eden ayın 15’inci gününe kadar, Merkez Bankasına bildirmek zorundadırlar.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu bağlamda bildirim kolaylığı ve verilerde yeknesaklık sağlamak üzere KR100S “Krediler- Müşteriler İtibarıyla” ve MB100S “Muhtelif Bilgiler” adında 2 form düzenlenmişolup, 30 Haziran 2021 tarih ve 145 sayılı Resmi Gazete yayınlanmıştır.

Her iki formun Haziran 2021 döneminden başlanarak altı aylık (Haziran, Aralık) dönem sonları itibarıyla hazırlanarak, müteakip ayın 15’inci gününe kadar Merkez Bankasına raporlanması
gerekmektedir.

Bu kişilerin ayrıca yılsonu itibarıyla Gelir ve Vergi Dairesine sunmak zorunda
oldukları bilançolarını, Haziran ayı raporlamaları ile birlikte Bankamıza göndermeleri gerekmektedir.

Düzenlenen formlar ile formların Bankamıza sunulacağı kapak yazısına internet sitemizdeki http://www.kktcmerkezbankasi.org/tr/node/4286 linkinden ulaşılabilir.

Diğer yandan, Yasanın Geçici 2’nci maddesi “… Mevcut sözleşmelerden kaynaklanan alacakların, belirli süreli sözleşmelerde, sözleşme sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise
en çok iki yıl içinde tahsil edilmesi ve/veya tahsil edilemeyenler için yasal alacak takibi
yapılması zorunludur.” hükmünü amir olup, bu süreler içerisinde tahsilatının tamamlanması
veya davaya konu edilmeleri gerekmektedir.”